try the craigslist app » Android iOS
mục yêu thích
mục yêu thích
ẩn
hiện
gắn cờ

Đ.đăng

in

VBA Excel Programming (Ho Chi Minh)

12345
With 3-year experience in Programming VBA and other Programming Languages, I can help you:
- Automate Excel Tasks.
- Automate Excel Data Processing.
- Create Userform for Data Input / Output.
- Make Windows Application / Windows Tool for Business and Private.
- Pull Online Data to Excel Sheet.
- Automate Google Sheets with Google Appscript.
- Connect SQLite to store Data.
- Automate Windows Tasks.
And many thing else as you request.

HOTLINE: +84 78.600.5534 (ZALO)
Email: hiện t.tin l.hệ
Website: vbasoft.me
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 7199049426

đã đăng:

hay nhất [?]