try the craigslist app » Android iOS
mục yêu thích
mục yêu thích
ẩn
hiện
gắn cờ

Đ.đăng

in

Handy Local Man (HCM)

loại việc làm: bán tgian
lương thưởng: NEGOTIATE

I am a local handy man.
Looking for a handy job.
Any kind of work (Moving, Travel, Carrying...).
IF you Need my service, message me.
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 7196431644

đã đăng:

hay nhất [?]